EST | FIN | RUS | ENG

Kinnisvara korrashoiu baaskursus kutse esmataotlemiseks ettevalmistujatele

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ (KIKKE)

 Kinnisvara korrashoiu baasteadmiste koolitus (haldurite ja hooldajate) - kevad 2019 - 40 ak.h. Kursus toimub märts 2019. - koolitus on alanud 12.03.19.!

"Kinnisvara korrashoiu baaskursus kutse esmataotlemiseks ettevalmistujatele"

Koolituse toimumise info saadetakse registreerunutele e-posti teel ning on avaldatud meie kodulehel.

 

Toimumise aeg: märts 2019 , 5 koolituspäeva
Koolituspäev - registreerimine alates 9.30, koolitus 10.00-17.15

Toimumise koht:  Tallinn

Koolituse sihtrühm: kinnisvara korrashoiu kutseala kutse esmataotlemiseks ettevalmistujad

Osavõtutasu: 320 eurot + km. Registreerimise viimane päev on 04.03.2019. Hilisem registreerimine on võimalik vabade kohtade olemasolul ja koolituse tasule lisandub 20%.

Täienduskoolituse teemakava:

1. õppepäev 12.03.2019: 8 ak.tundi - Korrashoiu alused

2. õppepäev 14.03.2019.: 8 ak.tundi - Korrashoiu osapooled,korrashoiu kavandamine, KÜ majandamine (KrtS)

3. õppepäev 20.03.2019.: 9 ak.tundi – Heakorratööde korraldamine, kinnisvaraturu trendid, test

4. õppepäev 22.03.2019.: 8 ak.tundi - Tehnohoolduse korraldamine

5. õppepäev 25.03.2019.: 7 ak.tundi - Korrashoiu kulud, finantsarvestus

   

Kinnisvara korrashoiu baaskursus kutse esmataotlemiseks ettevalmistujatele, õppekava

Tallinna Tehnikakõrgkool - Tallinn, Pärnu mnt. 62
-------------------------------------------------------------------------------------

1. koolituspäev:  12.03.2019. Korrashoiu alused - 8 ak.h.

9.30 – 9.55 registreerimine ja hommikukohv
9.55 -10.00 Baaskursuse sissejuhatus -- koolituse korralduslik info – Tiiu Käärma
10.00 - 10.45 1ak.h: Kinnisvara keskkond -- kinnisasja mõiste ja ulatus, nõuded elu- ja äriruumidele – prof. Roode Liias
10.45 -  11.30 – 1 ak.h: Standardiseerimine, olulisemad standardid -- ülevaade olemasolevatest standarditest - EVS 807,914,910 – prof. Roode Liias
Paus 15 min.
11.45 – 12.30
- 1 ak.h: Korrashoiutegevuste kirjeldamine - klassifikaatori ülesehitus (EVS 807 lisa) – prof. Roode Liias
12.30 – 13.15
-  1ak.h: Kutsepädevuse alused -- kutsepädevuse nõuded ja tõendamise kord, tasemetöö koostamisest – Birgit Hüüs 
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 -15.30 ja
15.45 – 17.15  – 4 ak.h: Kinnisvara korrashoiutegevusi reguleerivad seadused, määrused, KOV eeskirjad (AÕS, EhS, KrtS, VÕS jne) – Birgit Hüüs 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. koolituspäev:  14.03.2019. Korrashoiu osapooled, KÜ majandamine, korrashoiu kavandamine - 8 ak.h.

09.30 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv
10.00 – 11.30 - 2 ak.h. - Korrashoiu osapooled, omand ja valdus - osapoolte õigused, kohustused ja vastutus – Andry Krass 

Paus 15 min.

11.45 -13.15 -2 ak.h.:
KÜ tekkimine, koosolekute ja majandamise korraldamine ( KrtS, EhS)  - Andry Krass

13.15 – 14.00 Lõuna  

14.00 – 14.45 - 1 ak.h. - Lepingute sõlmimine, (riigi) hanked - lepinguprotsessi etapid - Meelis Pääro
14.45 – 15.30 - 1 ak.h. - Korrashoiukava koostamine ja kokkuleppimine (KK – paketid/variandid lähtuvalt standarditest) - Meelis Pääro Paus 15 min.

15.45 – 16.30 -1 ak.h. - Objekti ülevaatuste süsteem - ülevaatuse eesmärk ja tulemuse dokumenteerimine – Meelis Pääro

16.30 – 17.15  - 1 ak.h - Objekti aasta majanduskava ja aruanne - Nõuded ja soovituslik tüüpvorm – Meelis Pääro

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. koolituspäev: 20.03.2019. Heakorratööde korraldamine, kinnisvaraturu trendid - 8 ak.h.

9.30 – 10.00 - registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 11.30 - 2 ak.h.: Sisekoristus -- tööde tehnoloogiad ja vahendid - Sirje Talvistu

Paus 15 min.

11.45 - 13.15 -   2 ak.h.: Koristustööde kvaliteedi hindamine -- EVS 914:2012 metoodika  - Sirje Talvistu

13.15  Lõuna 45 min.

14.00 – 14.45 - 1 ak.h.: Krundihoolduse tegevused - krundirajatiste liigid, väikehooned – Birgit Hüüs 

14.45 - 15.30 -1  ak.h.: Teede ja haljastuse korrashoid -- nõuded, tööde tehnoloogia ja mahu normeerimine – Birgit Hüüs 

Paus 15 min 

15.45 - 16.30 – 1 ak.h. - Elu- ja äriruumide haldamine - haldamise erisused – Elari Udam

16.30 – 17.15 – 1 ak.h. - Kinnisvaraturu trendid -- kinnisvara väärtus (hindamine) ja selle muutus ajas – Elari Udam

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. koolituspäev:  22.03.2019. Tehnohoolduse korraldamine - 8 ak.h. + test 1 ak.h.

9.30 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 10.45 – 1 ak.h. - Energiakulu optimeerimine -- kulu jälgimine (audit), energiamärgis – Anti Hamburg 

10.45 – 11.30 - 1 ak.h. - Põhitarindite hooldus - vundament, välispiirded, katus, korstnad, trepikäigud - Anti Hamburg 

Paus 15 min.

11.45 – 13.15 - 2 ak.h. -  Tehnosüsteemid ja hooldus (küte, vesi, kanal, loom. vent.) - ühendusskeemid, seadmed, töörežiimid - Anti hamburg

13.15 – 14.00  Lõuna 45 min 

14.00 – 14.45 - 1 ak.h. - Kohustuslikud hooldustegevused hoones (spikker PA enesekontrolli aruanne) - Anti Hamburg   

14.45 – 15.30 - 1 ak.h. - Sisekliima büroomajas - Anti Hamburg   

Paus 15 min.

15.45 – 17.15 – 2 ak.h. - Elektriseadmete hooldus, elektrivarustus -- elektriohutuse tagamine (käidukorraldus) - Madis Mahlapuu

17.15 – 18.00 - Proovitest - ettevalmistus teooria eksamiks 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. koolituspäev:  25.03.2019. Korrashoiu kulud, finantsarvestus - 7 ak.h.

9.30 – 10.00 - registreerimine ja hommikukohv

10.00 - 10.45 - 1 ak.h.: Majandustegevuse liigid ja aruanded -äri/MTÜ/avalik sektor, aruannete vormid (kuu ja aasta lõikes) - Inna Põld

10.45 – 11.30 -  1 ak.h.: Korrashoiuteenuste omahind , kulude struktuur ja maksumäärad - Inna Põld

Paus 15 min.

11.45 - 13.15 - 2 ak.h.: Finantsarvestuse alused -- raamatupidamise alused, efektiivsuse kriteeriumid - Inna Põld

13.15 - 14.00  Lõuna 45 min.

14.00 – 14.45 – 1 ak.h.: Korrashoiukava, majanduskava koostamine – praktiline töö -  Meelis Pääro

14.45 - 15.30 - 1 ak.h.: Korrashoiu mahu ja ajakulu hindamine – praktiline töö - Meelis Pääro

Paus 10 min.

15.40 – 16.25  - 1ak.h.: Krundihoolduse töömahu ja maksumuse kalkuleerimine – praktiline töö - Meelis Pääro

16.25 - Kursuse lõpetamine

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

Muudatused teemakavas võimalikud!

Koolitus toimub vähemalt 25 osavõtja registreerumisel. Palun registreeruge osalemise soovi korral kodulehel  "Registreeru õppima". Info registreerunutele saadetakse e-postile. 

 

Baasteadmiste täienduskoolituse läbinu saab tunnistuse selle kohta. Koolituse keel on eesti keel.
  
 KIKKE-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

 

Koolitusele registreerujatel soovitame koolitusega seonduvalt tutvuda valdkonda reguleerivate õigusaktidega (eelkõige ehitusseadustik, korteriomandi- ja korteriühistuseadus, võlaõigusseadus ja nende rakendusaktid osas, mis käsitlevad kinnisvara korrashoiu valdkonda) ja Eesti standardiga EVS 807:2016 "Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid". Õigusaktid leiate www.riigiteataja.ee päringuga ning standardi saate soetada www.evs.ee Lisaks on soovitav tutvuda erialasest kirjandusest "Kinnisvarahooldaja käsiraamat", 2008 formaat B5, 210 lk ja "Kinnisvarahalduri käsiraamat" 2007 formaat B5, 342 lk, millised on laenutavad raamatukogudest.