EST | FIN | RUS | ENG

Kinnisvara korrashoiu baaskursus kutse esmataotlemiseks ettevalmistujatele

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ (KIKKE)

"Kinnisvara korrashoiu baaskursus kutse esmataotlemiseks ettevalmistujatele" - Kinnisvara korrashoiu baasteadmiste koolitus halduritele ja hooldajatele - kevad 2022 - toimub märts/aprill 2022.

Eelmine kursus - sügis 2021 - toimus 15.-30.09.2021. veebi teel Zoomi keskkonnas. 

 

Kutse andmisega tegeleb EKKL - MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit: https://www.ekkliit.ee/kutse-andmine/ - tähtaeg oli  01.10.2021., mis on pikendatud kuni 15.10.2021.  Palun tutvuda kutse andmiseks vajalike tingimustega. Kutse taotlemist puudutavate küsimustega palun pöörduda EKKL poole.

Kutse taotlejatele toimub test peale baaskoolitust. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koolitusele on võimalik registreeruda - palun andke teada e-posti teel (nimi, isikukood, e-post, mob, ettevõte ja arve saaja e-post)! Veel on vabu kohti.

Koolitustel järgime nõudeid, mis on esitatud siseruumides korraldatavatele üritustele (seoses viirusega). Nimetatud koolitus võib toimuda ka veebi teel Zoomi keskkonnas reaalajas. Loengud ei ole järelvaadatavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kinnisvara korrashoiu baaskursus kutse esmataotlemiseks ettevalmistujatele"

Koolituse toimumise info saadetakse registreerunutele e-posti teel ning on avaldatud meie kodulehel.

 

Toimumise aeg: 5/6 koolituspäeva 40 ak.h. (koolituskava allpool)
Koolituspäev - registreerimine alates 9.30, koolitus max 10.00-17.15

Toimumise koht:  Veebi teel Zoomi keskkonnas,  kui Covid 19 viiruse tõttu ei ole võimalik koolituste krraldamine saalis.

Koolituse sihtrühm: kinnisvara korrashoiu kutseala kutse esmataotlemiseks ettevalmistujad

Osavõtutasu: 350 eurot + km. Registreerimise viimane päev on ...........2022. Hilisem registreerimine on võimalik vabade kohtade olemasolul ja koolituse tasule lisandub 20%. 

Kinnisvara korrashoiu baaskursus kutse esmataotlemiseks ettevalmistujatele, õppekava

1. õppepäev : 3 ak.tundi - Korrashoiu alused, standardid

2. õppepäev :  8 ak.tundi - Korrashoiu osapooled,korrashoiu kavandamine, KÜ majandamine (KrtS) 

3. õppepäev : 7 ak.tundi – Kinnisvaraturu trendid, seadusandlus, kutse andmine

4. õppepäev : 8 ak.tundi - Tehnohoolduse korraldamine

5. õppepäev : 6 ak.tundi -  Heakorratööde korraldamine

6. õppepäev : 7 ak.tundi - Korrashoiu kulud, finantsarvestus; +1 ak.tund test  

-------------------------------------------------------------------------------------

1. koolituspäev : Korrashoiu alused - 3 ak.h.

9.30 – sisselogimine Zoomi keskkonda, registreerimine

9.55 -10.00 Baaskursuse sissejuhatus - koolituse korralduslik info – Tiiu Käärma

10.00 - 10.45 - 1 ak.h: Kinnisvara keskkond -- kinnisasja mõiste ja ulatus, nõuded elu- ja äriruumidele – prof. Roode Liias

10.45 - 11.30 – 1 ak.h: Standardiseerimine, olulisemad standardid -- ülevaade olemasolevatest standarditest - EVS 807,914,910 – prof. Roode Liias

11.30 – 12.15 - 1 ak.h: Korrashoiutegevuste kirjeldamine - klassifikaatori ülesehitus (EVS 807 lisa) – prof. Roode Liias

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. koolituspäev :  Korrashoiu osapooled, KÜ majandamine, korrashoiu kavandamine - 8 ak.h.

09.30 –  sisselogimine Zoomi keskkonda, registreerimine

10.00 – 10.45 - 1 ak.h. - Lepingute sõlmimine, (riigi) hanked - lepinguprotsessi etapid - Meelis Pääro 

10.45 – 11.30 - 1 ak.h. - Korrashoiukava koostamine ja kokkuleppimine (KK – paketid/variandid lähtuvalt standarditest) - Meelis Pääro 

Paus 15 min.

11.45 – 12.30 -1 ak.h. - Objekti ülevaatuste süsteem - ülevaatuse eesmärk ja tulemuse dokumenteerimine – Meelis Pääro

12.30 – 13.15  - 1 ak.h - Objekti aasta majanduskava ja aruanne - Nõuded ja soovituslik tüüpvorm – Meelis Pääro

Paus 30 min.

13.45 – 15.15 - 2 ak.h. - Korrashoiu osapooled, omand ja valdus - osapoolte õigused, kohustused ja vastutus – Andry Krass 

Paus 15 min.

15.30 -17.00 
-2 ak.h.: Korteriomanike andmete säilitamine ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu määrus 2016/679. Andry Krass

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. koolituspäev :  Kinnisvaraturu trendid, seadusandlus, kutse andmine - 7 ak.h. 

9.30 –  sisselogimine Zoomi keskkonda, registreerimine

10.00 - 10.45 – 1 ak.h. - Elu- ja äriruumide haldamine - haldamise erisused – Elari Udam

10.45 – 11.30 – 1 ak.h. - Kinnisvaraturu trendid -- kinnisvara väärtus (hindamine) ja selle muutus ajas – Elari Udam

Paus 30 min 

12.00 -13.30 ja 13.45 – 15.15  – 4 ak.h: Kinnisvara korrashoiutegevusi reguleerivad seadused, määrused, KOV eeskirjad (AÕS, EhS, KrtS, VÕS jne) – Birgit Hüüs

Paus 15 min. 

15.30 – 16.15 -  1ak.h: Kutsepädevuse alused -- kutsepädevuse nõuded ja tõendamise kord, tasemetöö koostamisest – Birgit Hüüs  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. koolituspäev :  Tehnohoolduse korraldamine - 8 ak.h. 

9.30 –  sisselogimine Zoomi keskkonda, registreerimine

10.00 – 10.45 – 1 ak.h. - Energiakulu optimeerimine -- kulu jälgimine (audit), energiamärgis – Anti Hamburg 

10.45 – 11.30 - 1 ak.h. - Põhitarindite hooldus - vundament, välispiirded, katus, korstnad, trepikäigud - Anti Hamburg 

Paus 15 min.

11.45 – 13.15 - 2 ak.h. -  Tehnosüsteemid ja hooldus (küte, vesi, kanal, loom. vent.) - ühendusskeemid, seadmed, töörežiimid - Anti hamburg

Paus 30 min.

13.45 – 14.30 - 1 ak.h. - Kohustuslikud hooldustegevused hoones (spikker PA enesekontrolli aruanne) - Anti Hamburg   

14.30 – 15.15 - 1 ak.h. - Sisekliima büroomajas - Anti Hamburg   

Paus 15 min.

15.30 – 17.00 – 2 ak.h. - Elektriseadmete hooldus, elektrivarustus -- elektriohutuse tagamine (käidukorraldus) - Madis Mahlapuu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. koolituspäev :  Heakorratööde korraldamine - 6 ak.h. - kahes osas erinevatel päevadel

9.30 – sisselogimine Zoomi keskkonda, registreerimine

10.00 – 11.30 - 2 ak.h.: Sisekoristus -- tööde tehnoloogiad ja vahendid - Helge Alt

Paus 15 min.

11.45 - 13.15 -  2 ak.h.: Koristustööde kvaliteedi hindamine - EVS 914:2020 metoodika  - Helge Alt

Paus 30 min.

13.45 – 14.30 - 1 ak.h.: Krundihoolduse tegevused - krundirajatiste liigid, väikehooned – Birgit Hüüs 

14.30 - 15.15 -1 ak.h.: Teede ja haljastuse korrashoid -- nõuded, tööde tehnoloogia ja mahu normeerimine – Birgit Hüüs 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. koolituspäev :  Korrashoiu kulud, finantsarvestus - 7 ak.h. + proovitest

9.30 – sisselogimine Zoomi keskkonda, registreerimine

10.00 - 10.45 - 1 ak.h.: Majandustegevuse liigid ja aruanded -äri/MTÜ/avalik sektor, aruannete vormid (kuu ja aasta lõikes) - Inna Põld

10.45 – 11.30 - 1 ak.h.: Korrashoiuteenuste omahind , kulude struktuur ja maksumäärad - Inna Põld

Paus 15 min.

11.45 - 13.15 - 2 ak.h.: Finantsarvestuse alused -- raamatupidamise alused, efektiivsuse kriteeriumid - Inna Põld

Paus 30 min.

13.45 – 14.30 – 1 ak.h.: Korrashoiukava, majanduskava koostamine – praktiline töö -  Meelis Pääro

14.30 - 15.15 - 1 ak.h.: Korrashoiu mahu ja ajakulu hindamine – praktiline töö - Meelis Pääro

15.15 – 16.00  - 1ak.h.: Krundihoolduse töömahu ja maksumuse kalkuleerimine – praktiline töö - Meelis Pääro

16.00 - 16.45 - proovitest 1 ak.h. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

Muudatused teemakavas võimalikud!

Koolitus toimub vähemalt 25 osavõtja registreerumisel. Palun registreeruge osalemise soovi korral kodulehel  "Registreeru õppima" võimalikult varakult, et oleks võimalik teada saada soovijate arvu ning seega ka koolituse toimumist. Info registreerunutele saadetakse e-postile. 

 

Baasteadmiste täienduskoolituse läbinu saab tunnistuse selle kohta. Koolituse keel on eesti keel.
  
 KIKKE-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

 

Koolitusele registreerujatel soovitame koolitusega seonduvalt tutvuda valdkonda reguleerivate õigusaktidega (eelkõige ehitusseadustik, korteriomandi- ja korteriühistuseadus, võlaõigusseadus ja nende rakendusaktid osas, mis käsitlevad kinnisvara korrashoiu valdkonda) ja Eesti standardiga EVS 807:2016 "Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid". Õigusaktid leiate www.riigiteataja.ee päringuga ning standardi saate soetada www.evs.ee Lisaks on soovitav tutvuda erialasest kirjandusest "Kinnisvarahooldaja käsiraamat", 2008 formaat B5, 210 lk ja "Kinnisvarahalduri käsiraamat" 2007 formaat B5, 342 lk, millised on laenutavad raamatukogudest.