EST | FIN | RUS | ENG

Tere tulemast kinnisvara korrashoiu ala koolitusi tutvustavale koduleheküljele.

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ (KK Ekspert OÜ) tegevuse eesmärgiks on süstematiseerida kinnisvara korrashoiu alast oskusteavet ja edendada alal tegutsevate spetsialistide kutseoskusi. KK Ekspert OÜ korraldab kinnisvara korrashoiu alal teabepäevi ja koolituskursusi. Kursused jagunevad kutseandmist ettevalmistavateks ja kutsepädevuse taset ajakohastavateks koolitusteks (täienduskoolitusteks).
Koolitustele registreerimiseks vajalikke isikuandmeid kasutatakse vaid koolituste tarbeks ja koolitusel osalejaga kontakti võtmiseks.
Täiendkoolituste eesmärgiks on tagada kinnisvara korrashoiu alal tegutsevate spetsialistide ja juhtide kutseteadmiste taseme tõstmine ja kutse omajate teadmiste ajakohastamine. Kutsepädevuse nõuete ja kehtivate kutsestandardite kohta täpsemalt vaata SA Kutsekoda.
 
Kutsetaotlejate kutseoskuste kontrolimiseks moodustatakse vastavad kutsekomisjonid. Kinnisvara korrashoiu alal kutsekomisjon tegutseb Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu - EKKL  (endine nimetus EKHHL) juures. Komisjoni pädevuses on lisaks kutsevastavuse tõendamisele ka kutse andmisega seonduvate täienduskoolituste tunnustamine kutse andmise korra ja kutsestandarditega määratud pädevusnõuetest lähtuvalt. EKHHL kutsekomisjon on tunnustanud KK Ekspert OÜ iga-aastast täienduskoolitust kinnisvara korrashoiu kutse omajatele. 
 
 

KK Ekspert OÜ täiendkoolituste õppekorralduse alused:

 

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ (reg. nr. 12304194, edaspidi kooli pidaja) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest, kinnisvara korrashoiu valdkonna kutsestandarditest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest. Kooli pidaja korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

 

Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides. Õppetöö toimub koolitustena oktoobrist detsembrini ja aprillist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse 45 minutilistes akadeemilistes tundides. Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Õppetöö toimub päevase grupi auditoorses vormis ning eesti või vene keeles.

 

Õpingute alusdokument on õppekava, kus on kooli pidaja poolt määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppeesmärk; 
 • õpiväljundid; 
 • õppekava koostamise alus; 
 • sihtgrupp; 
 • õppekeel; 
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 
 • õppe kogumaht; 
 • õppe sisu; 
 • õppekeskkonna kirjeldus; 
 • õppemeetod; 
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; 
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid; 
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ õppekavade struktuur vastab täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Viimased uudised:

jaan 4, 2019
Voorus kevad/sügis 2019 toimuvad iga-aastased täienduskoolitused kutse omajatele ja kinnisvara korrashoiu baasteadmiste koolitus kutse esmataotlemiseks ettevalmistujatele. Palun vaadake infot "Koolitused" ja jälgige registreerumise tähtaegu.